Hirc D. (1904): Revizija Hrvatske flore (Revisio florae croaticae). Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (159): 85-165.