Botanički praktikum On-Line 

CORMOBIONTA  

Botanical Lab ON-LINE: Cormobionta

Korm-ico01.JPG (25376 bytes)

  Home page
  Sistematika
  Namjena i sadržaj
  Autori i suradnici 
  Realizacija
  Kormofita home
  Links

Galanthus nivalis L. - visibaba

sl. 8. poprečni presjek plodnice

  • stijenka trogradne plodnice
  • anatropni sjemeni zametak
  • centralno - marginalna placentacija

Galanthus nivalis L. - poprečni presjek plodnice


Back    Home Sistematika Index    Forward