Name: Lájos von,Lájos Philipp von Surname: Simonkai,Simkovics Born: 1851-1910 Group B,S
his person is also author of following taxa: