Šilić Č. (1984): Endemične biljke. "Svjetlost", OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Sarajevo- Zavod za udžbenike, Sarajevo-Beograd,