Šatalić S., Štambuk S. (1997): Šumsko drveće i grmlje jestivih plodova. Državna uprava za zaštitu okoliša, Zagreb, 5-143.