Anonymus (2004): USDA, NRCS. 2004. The PLANTS Database, Version 3.5 (http://plants.usda.gov).