Haračić A. (1894): Prilog za narodnu botaničku nomenklaturu. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva 6(6): 299-312.